Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Emeritní přednosta a zakladatel Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Vedoucí lékař a zakladatel kliniky Esthé

Je absolventem Lékařské fakulty UK v Praze. Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval 20 let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také habilitoval. Kromě všeobecné plastické chirurgie a estetické chirurgie byla jeho vědeckovýzkumná činnost zaměřena především na problematiku obličejových rozštěpů a na rekonstrukce prsů u žen s onkologickým onemocněním. Byl hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem pěti výzkumných úkolů rezortního plánu MZ ČR, publikoval na 200 odborných prací v našich a mezinárodních časopisech a podílel se na učebních textech pro posluchače lékařských fakult a na monografiích v problematice plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie.  

Ve spolupráci s Doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc. se dlouhodobě zabýváme zejména psychosomatikou a psychoterapií u pacientů, kteří jsou nemocní, po úrazech, s různými tělesnými vadami a estetickými problémy.  

  • Facebook Sociální Icon