top of page

Rodina a dítě

V rámci institutu se společně s dalšími odborníky věnujeme též dětem a fungování rodiny jako celku. Zaměřujeme se na sociální, výchovnou, psychickou a terapeutickou podporu rodiny a zdárného vývoje dítěte. Primárně využíváme arteterapeutických léčebných metod a terapeutického rozhovoru k harmonizaci osobnosti dítěte a jeho socializaci v různých prostředích.

projektu „Cesta za rodinou“ se především věnujeme osvětě a prevenci reprodukčního zdraví a poskytujeme psychoterapeutickou podporu a poradenství párům na cestě za dítětem nebo k náhradní rodinné péči.

rodina a dítě, arteterapie, mediace, psychoterapie, psychosomatika, náhradní rodinná péče, umělé oplodnění IVF, prevence neplodnosti, perinatální ztráty, cesta za rodinou,

Arteterapie je léčebná metoda a je jednou z psychoterapeutických metod. Při samotném psychoterapeutickém sezení a vytváření terapeutického vztahu s dítětem nebo rodinou je velmi významné a neoddělitelné propojení terapeutického rozhovoru a vhodných arteterapeutických technik viz níže.

V našem pojetí často používáme arteterapii pro všechny druhy výtvarných, hudebních a dalších umělecko-řemeslných aktivit. Může být realizována jednotlivě nebo skupinově a je terapeutickým procesem, který vede kvalifikovaný terapeut. Opírá se o různé umělecké projevy klienta jako o hlavní léčebný prostředek. Nejde při ní o vytvoření díla, které by bylo vysoce umělecky hodnotné, finančně oceněné či dokonalé. Jde o samotný proces tvorby a radosti z tvoření. Důraz je kladen na rozvoj tvořivých schopností a citový vývoj jedince. 
 

Arteterapeutické techniky

Arteterapeutické techniky můžeme využívat zejména k harmonizaci osobnosti dítěte. Mohou pomoci dětem, které se mezi vrstevníky nebo dospělými necítí tak, jak by si samy představovaly.
Jedná se především o výtvarné a hudební tvoření, při kterém není důležitý výsledek, nýbrž samotný proces tvorby a radost z činnosti. Při takovém způsobu práce se snažíme i o prevenci vzniku nežádoucího chování, přispíváme k rozvoji osobnosti dětí, k uvolnění napětí a v neposlední řadě i jejich sebepoznávání apod.

Arteterapie může být též nápomocna při socializaci dítěte, nejčastěji v prostředí mateřských škol, v různých školských zařízeních nebo i při různých zájmových aktivitách. Některé děti nezapadají mezi ostatní, mohou být z různých důvodů např. agresivní, plaché nebo úzkostné. V kolektivu mohou být tudíž méně oblíbené, nedokážou se začlenit mezi vrstevníky, necítí se dobře, jsou nespokojené, jejich chování je tudíž nápadné. Pro tyto děti a potažmo pro celý kolektiv může být vhodný právě arteterapeutický přístup formou již zmíněných výtvarných nebo hudebních a dalších tvořivých technik.

Proces tvoření a zážitek z činnosti je pro dítě velmi důležitýPři samotné arteterapii usilujeme o to, abychom zvolili vhodné techniky a také aby se dítě při činnosti cítilo dobře a mělo radost z toho, že něco vytváří, uvolnilo se, nebálo se experimentovat, nemělo strach z toho, že třeba něco pokazí. Samozřejmostí je vhodně zvolená motivace, příjemné prostředí, navázání terapeutického vztahu a skutečnost, že samotné tvoření, kreslení, hudební projev, hra nebo pohyb je pro dítě přirozené a může přispět k již zmíněné harmonizaci jeho osobnosti, socializaci nebo při zdárném vývoji.


Arteterapeutické techniky jsou vhodné především:

 • Pro podporu rozvoje osobnosti dětí - rozvíjí komunikaci, poznávání ostatních, sebepoznání

 • Pro děti agresivní

 • Pro děti plaché a úzkostné

 • Pro uvolnění napětí

 • Pro rozvoj tolerance k dětem, které se něčím liší od ostatních (rasová odlišnost, handicapované děti apod.)

 • Jako prevence vzniku nežádoucího chování

Arteterapeutických metod a technik je velké množství a navzájem se prolínají. Můžeme je i modifikovat dle dané situace. Proto je ani nemůžeme všechny vyjmenovat.

Spontánní výtvarný projev
Při spontánním výtvarném projevu jde o hru s linií, barvou a tvarem. Hra s výtvarnými prostředky rozvíjí představivost, učí dítě "nebát se plochy", pomáhá zmírnit napětí a zlepšuje schopnost soustředit se. Spontánní výtvarný projev často používáme na začátku sezení pro připravení a "nalazení" dítěte.

 • Volně zvolený projev kresby např. "nakresli co cítíš, co Tě napadne, co chceš"

 • Technika skvrn do mokrého papíru

 • Výtvarný projev při hudbě

 • Muzikomalba

Tematický výtvarný projev
Zadávaná témata jsou z hlediska cílů arteterapie zaměřená na konfliktní a problémové oblasti. Tematické kresby a malby mají velký význam především u dětí, které mají potíže s verbálním vyjadřováním.

 • Vlastní minulost a přítomnost. Např. kdo jsem, z čeho mám obavy, jaký bych chtěl být, moje záliby, můj nejhorší zážitek, apod.

 • Moje rodina

 • Budoucnost a cíle. Např. můj oblíbený hrdina, jaký bych chtěl být, můj domov, apod.

 • Abstraktní pojmy. Např. láska, nenávist, krása, strach, zlo, dobro, radost apod.

 • Autoportrét, portrét.

Sebepoznání
Při arteterapii lze využít i skupinové techniky. Děti kreslí portrét členů skupiny nebo sám sebe, potom výsledek ukáže ostatním, ti to komentují - co by na portrétu změnili, co vidí jinak. Potom jsou obrázky doplňovány ostatními. Tyto techniky zkvalitňují sebepoznání a sebevnímání. 
Lze využít i dalších technik mezi ně patří trojrozměrné vytváření z různých materiálů, např. modelování, koláž, asambláž, muchláž, dítě při nich rozvíjí jemnou motoriku, cvičí tvarovou představivost a paměť.


Prosociální chování

Součástí socializačního procesu je rozvíjení prosociálního chování např. rozvoj schopnosti empatie, kontrola agresivity, přijetí nutnosti potlačit vlastní aktuální potřeby.
Arteterapeutické techniky jsou k rozvoji prosociálnosti vhodné - rozvíjí faktory, které podporují pozitivní vývoj osobnosti, její identitu a směřování k prosociálnosti. Těmito faktory jsou komunikace, důstojnost lidské osoby, sebeúcta, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost, kreativita, projevy emocí a umění s nimi pracovat a ventilovat je, empatie, asertivita, obrana oprávněných zájmů, reálné a zobrazené vzory, spolupráce, pomoc, dělení, darování.

V psychoterapeutickém sezení lze postupně výchovou k prosociálnosti dosáhnout toho, že si děti dokážou předně uvědomit pojetí sebe sama, jak mohou pomoci ostatním, umí dosáhnout určitého cíle, dovedou ocenit druhého a dokážou projevit radost z jeho úspěchu.
Zároveň podporujeme a doporučujeme uplatnit výtvarné, hudební a další tvořivé činnosti ve skupině či kolektivu. Arteterapeutické techniky jsou vhodné k rozvoji prosociálnosti, protože děti je využívají zejména ke spontánnímu vyjádření prožitků ze svého tvoření a napomáhají rozvíjení vztahu dětí k sobě samým a k rozvíjení vztahu dětí k sobě navzájem. 

Cesta za rodinou

"Věnujeme se celkově oblasti reprodukčního zdraví, perinatálním ztrátám a náhradní rodinné péči".

Význam arteterapie v psychoterapii

Prevence neplodnosti

Stále se o ní hovoří, ale neustále ji podceňujeme. Přitom je to jedna z nejméně obtížných cest, jak mít svoji reprodukci pod kontrolou. Chcete vědět jak?

Prevence neboli předcházení je tou nejjednodušší a nejlevnější cestou, kterou se můžete sami vydat. Stejně tak jako pečujete o svoje zuby a zářivou pleť je důležité se také aktivně starat o svoji plodnost. Ze statistik víme, že lidé do center asistované reprodukce přicházejí až s výskytem obtíží.

Pokud si nyní pokládáte otázku „Co všechno mohu udělat pro to, aby byla má plodnost v pořádku?“ a hledáte na ni odpověď, vytvořili jsme pro Vás balíček „PREVENCE NEPLODNOSTI“.

Ženám se provede jednoduchý krevní test. Na základě výsledků hormonálního profilu se dozví, jaká je její ovariální rezerva. Sonografické vyšetření vaječníků nám zase napoví, jaká je funkční rezerva vaječníků.

 

Muži podstupují jednoduché vyšetření vzorku ejakulátu v andrologické laboratoři. Ve spermiogramu je vyhodnocen počet spermií, motilita a koncentrace.

Jsme rádi, že Vám můžeme důležité informace o prevenci předat. Během společné konzultace zaručujeme dostatek času na veškeré Vaše dotazy.

Umělé oplodnění IVF

Cesta k dítěti prostřednictvím metod asistované reprodukce je časově, mentálně a v neposlední řadě i finančně náročný proces. Zajímá Vás, jak správně prakticky využívat všech dostupných strategií, abyste byli na celý proces umělého oplodnění připraveni?

Pokud jste se ocitli ve fázi, kdy Vám bylo vaším gynekologem, genetikem nebo urologem doporučeno navštívit centrum asistované reprodukce a stojíte před rozhodnutím, zda podstoupit umělé oplodnění, pravděpodobně Vás čeká velmi dlouhá a náročná cesta k rodičovství. S velkou pravděpodobností jste se po dobu 12 měsíců intenzivně věnovali snaze počít dítě přirozenou cestou, ale bohužel bez vytouženého výsledku. Cítíte se nejistí, bezradní a hledáte další „zaručené tipy“, jak otěhotnět. Je přirozené, že se bráníte představě, že by Váš osud měl být svěřen do rukou odborníků, a tak přirozeně váháte s návštěvou kliniky.

 

Na konzultacích učíme své klienty, jak správně prakticky využívat všech dostupných strategií, abyste byli na celý proces umělého oplodnění mentálně, emocionálně a fyzicky připraveni. Stejně tak věnujeme pozornost i období dvou týdnů, kdy netrpělivě čekáme na výsledek těhotenského testu a prvního trimestru těhotenství.

Perinatální ztráta

Některé rodiče ztráta miminka promění takovým způsobem, o kterém by si nikdy nemysleli, že je vůbec možný. Truchlení má svůj smysl, ale je důležité si najít svoji cestu zpět k životu. Společně najdeme sílu jít dál.

Ztráta někoho, koho milujete je bezesporu zcela zdrcující životní situace. Během jedné minuty pociťujete opakovaně vztek, frustraci, smutek, beznaděj a všechny tyto střídající se emoce Vás plně ovládají. Následkem toho se cítíte zcela vyčerpáni a na pokraji svých sil. Ovládá Vás pocit, že z místa bolesti a žalu není cesty zpět a jen stěží chcete uvěřit, že život má ještě smysl.

 

Plně s Vámi soucítíme a rozumíme Vám.

Jsem trpěliví a věříme, že znovu najdete svoji ztracenou sílu. I přesto, že pochybujete a nyní ani nevidíte v konzultaci smysluplnou pomoc. Podáváme Vám svoji pomocnou ruku a jsme si jisti, že díky správným postupům Vás podpoříme v době truchlení. Cesta každého z nás je jedinečná a my jsme připraveni Vás na ni doprovázet a pomáhat Vám.

Náhradní rodinná péče

Vyčerpali jste všechny dostupné možnosti na cestě za dítětem a ono stále nepřichází? Ať už je pravým důvodem cokoliv, nyní se pravděpodobně cítíte bezradní a vyčerpaní. Možná si také pohráváte s myšlenkou, zda si dítě osvojit nebo svoji touhu po dítěti uskutečnit prostřednictvím náhradní matky. Obě rozhodnutí patří bezesporu k těm nejtěžším a nejdůležitějším ve Vašem životě. Tato cesta k dítěti bývá nejdelší, ale rozhodně není neuskutečnitelná. Než dospějete ke konečnému rozhodnutí, je přínosné vědět, co takové rozhodnutí obnáší.

 

Náhradní (surogátní) mateřství je velmi složitý proces především po medicínské stránce a pro biologické rodiče přináší hned několik rizik. V České republice není náhradní mateřství legislativně upraveno. To znamená, že není výslovně zakázáno ani dovoleno. Gynekologové na klinikách reprodukční medicíny se rozhodují na základě etických norem a doporučení SAR ČGPS.

Na rozdíl od náhradního mateřství jsou pravidla k poskytnutí náhradní rodinné péče zákonem jasně stanovena. Ani v jednom případě se bohužel neobejdeme bez dalších odborníků. Na realizaci obou variant se současně podílejí psychologové, gynekologové, praktičtí lékaři, právní kanceláře a soudy, a v neposlední řadě sociální pracovníci.

Nemůžeme zaručit, že Vaše cesta k dítěti pomocí náhradní rodinné péče bude méně byrokratická, ale ve spolupráci s neziskovou organizací pro zprostředkování náhradní rodinné péče Vám ji můžeme o mnoho usnadnit.

Psychoterapie a psychosomatika

Jak důležité je postavení psychického zdraví na cestě za dítětem? Pro představu uvádíme nejčastější okruhy psychosociálních aspektů, souvisejících s reprodukční tématikou, které jsou čerpány z dlouholeté poradenské terapeutické praxe. Neméně důležitý je význam těchto disciplín a jak mohou pomoci v různých fázích na cestě za rodičovstvím.


Psychosociální aspekty:

 • komunikace ve vztahu při plánování rodiny

 • harmonie, porozumění v páru, vzájemná psychická podpora

 • důležitost sdílení informací v páru i mezi dalšími páry, kazuistiky

 • zdroje informací, jak si vybírat ty relevantní a zachovat si zdravý pohled

 • obavy, strach, stud, vina, jak pracovat s těmito emocemi

       - obavy z přenosu onemocnění, strach z opakovaného výskytu
       - pocity viny
       - obavy z reakcí sexuálního partnera
       - selhání, nebudu dobrý rodič

 • rozpady partnerských vztahů

 • sexuální dysfunkce

 • stigmatizace nebo sociální vyloučení

 • fáze smutku, význam truchlení

       - nezvládnutá ztráta dítěte, deprese, riziko sebevražd
       - laické a odborné poradenství
       - význam rituálu rozloučení s dítětem
       - setkávání rodičů, předávání kontaktů na doprovodné pracovníky při úmrtí

 • pozitivní myšlení, štěstí v rodině a životní spokojenost

 • jak pěstovat sebereflexi, sebevědomí, sebe hodnotu, sebeúctu

 • relaxace, regenerace a její důležitost

 • strava, spánek, pohyb, nevýznamnější faktory fyzické i psychické pohody

V případě zájmu o sjednání termínu konzultace nebo v případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

cestaZaRodinou
bottom of page