top of page

Koučink

Co znamená koučování?

Jedná se o efektivní metodu rozvoje osobního či profesního potenciálu.

Vychází z předpokladu, že každý člověk má k dispozici velké množství sil a možností pro řešení složitých či krizových situací, které však neumí využít. Proto přichází ke koučovi, který mu pomáhá definovat nejprve cíl a zakázku, a poté způsoby řešení, jež povedou k naplnění cíle.

Kouč se tak stává průvodcem na cestě k sebepoznání a hledání řešení pro dosažení změny nebo požadovaného stavu.

Kouč pracuje se souvislostmi a rozdíly mezi tím, co je a co klient chce, aby bylo. Předpokládá, že Vy jste expert na svůj život. Dává Vám příležitost a čas přemýšlet o věcech jiným způsobem a hledat nová vhodná řešení, ale pokud to opravdu nejde, může nabídnout místo pomoci doporučení.

Koučování není terapie. Neřeší minulost, nýbrž pomáhá pochopit Vaši současnou situaci včetně všech limitů, které Vás svazují při hledání vlastního řešení. Motivuje k potřebným změnám, aktivizuje Váš vlastní potenciál. Kouč pomáhá prostřednictvím cílených otázek a reflexe uvědomit si vlastní sílu, nové možnosti a naplnit tak svůj cíl.

 

Jaký je průběh koučování?

 

Klient a kouč se obvykle setkávají na hodinové až dvouhodinové sezení 1x týdně až 1x za 14 dní, ve druhé fázi 1x za 14 dní až měsíc. V poslední fázi se setkání uskutečňuje podle potřeby koučovaného buď v pravidelných intervalech, nebo dle požadavku klienta nepravidelně.

Celková délka koučování je dohodnuta na počátečních sezeních a může jít jen o jedno setkání (vyřešení relativně snadného dílčího úkolu), nebo může trvat v řádu měsíců i let (rozvojové a růstové koučování).

V rámci jednotlivých setkávání hledá klient řešení situací, které si nadefinoval.

 

V jakých situacích se koučování využívá?

 • Aktivizace vlastních zdrojů a motivace

 • Potřeba či plánování změny

 • Nízké sebevědomí

 • Krize ve vztazích či krize středního věku

 • Stav nebo hrozba vyhoření

 • Profesní, kariérová nebo osobní změna a rozvoj

 • Ztráta životního smyslu a stability

 

Výhody koučování:

 • Koučování umožňuje změnu ve vnímání, postojích a myšlení na pracovní i osobní úrovni.

 • Koučování vede k větší samostatnosti a odpovědnosti, rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebeřízení.

 • Koučování zlepšuje komunikaci, rozvíjí kreativitu, zvyšuje flexibilitu a snižuje stres.

 • Dlouhodobé koučování přináší žádoucí změny postojů, které podporují celkovou životní spokojenost.

Koučink, mediace, osobní rozvoj

Mediace

Co je mediace?

Každý z nás se někdy ocitne v obtížné životní situaci, kterou chce řešit poklidným způsobem.

Proto je zde mediace jako metoda řešení sporů smírčí mimosoudní cestou, kdy kvalifikovaná nezávislá osoba (mediátor) umožní všem zúčastněným vyjádřit v bezpečném prostředí své postoje, zájmy a potřeby, prodiskutovat je a nalézt řešení přijatelné pro všechny strany sporu. Cílem mediačního procesu je nalezení dohody postavené na vzájemné komunikaci a spolupráci.

Mediace je tedy efektivní způsob řešení sporů, který je flexibilní, rychlejší a levnější než soudní řízení.

Mediaci může využít každý dobrovolně, stačí pouze souhlas zúčastněných stran.

 

Jaká je role mediátora?

Mediátor je nestranný prostředník, který pomáhá řešit spory a konflikty smírčí cestou. Je to odborník, který umožňuje jednotlivým stranám sporu pochopit své stanovisko, dostat se „k jádru“ problému, rozpoznat hlubší potřeby a zájmy zúčastněných, ale také jejich možnosti i omezení, a na základě toho pomáhá vytvořit novou dohodu mezi stranami.

Mediátor je zodpovědný za průběh mediace, za obsah a výsledky procesu jsou pak zodpovědní účastníci mediačního procesu.

Při práci využívá mediátor zejména dovednosti aktivního naslouchání, parafrázování a přeformulování problémů. Speciálními komunikačními technikami „obrušuje“ nebo naopak nechává „vybouřit“ emoce a usměrňuje strany sporu tak, aby slyšely a vnímaly sebe navzájem a chápaly, co říká ten druhý.

V celém procesu mediátor usnadňuje komunikaci a pomáhá zúčastněným hledat možnosti, způsoby a jiné vhledy pro řešení sporu. Zdárné jednání vede k uzavření mediační dohody a úkolem mediátora je v této fázi zajistit její srozumitelný, jasný a výlučný výklad, realizovatelnost a vymahatelnost.

 

Jaké jsou principy mediace?

 • dobrovolnost

 • nestrannost mediátora

 • neutralita mediátora

 • nezávislost mediátora

 • nehodnotící postoj k oběma stranám

 • rovné postavení neboli vyvážený prostor pro obě strany

 • mlčenlivost

 

Kdy mediaci využít?

Mediaci lze využít v různých oblastech života:

 • občanské – sousedské, občanské, pracovní spory; spory mezi nájemníky a majiteli bytových jednotek

 • rodinné – předmanželské a manželské spory, rozchody, rozvody a porozvodové spory, vícegenerační nebo příbuzenské spory, spory o výchovu, styk s dětmi a výživné; majetkové a finanční vztahy mezi rodinnými příslušníky; spory o dědictví; péče o starší či nemocné členy rodiny

 • firemní – pracovněprávní spory, spory napříč firmou (mezi managementem, majitelem ad.)

 • obchodní – reklamace, kvalita výrobků a poskytovaných služeb

 • trestní, politická ad.

 

Jaký je průběh mediace?

 • Zahájení mediace – strany sporu jsou seznámeny s principy, postupy a způsobem řešení sporů a také jsou informováni o roli nezávislého mediátora. Ten následně uzavírá dohodu o zprostředkování řešení konfliktu, strukturuje a objasňuje postupy práce tak, aby získal důvěru všech zúčastněných.

 • Získávání informací – mediátor naslouchá jednotlivým stranám sporu a zjišťuje hlavní téma konfliktu, potřeby a zájmy zúčastněných stran s cílem objasnit základní body problému a získat potřebné údaje.

 •  Vzájemné porozumění – postupné rozpracování problému tím, že řešíme jednotlivé body konfliktu, přičemž každá strana se vyjadřuje a rozkrývá své potřeby a zájmy tak, aby bylo možné navrhovat nová smysluplná a spravedlivá řešení.

 • Hledání přijatelných řešení – na základě shromážděných návrhů řešení k jednotlivým sporným bodům bez předchozího posuzování a hodnocení jsou následně různé možnosti vyhodnocovány zúčastněnými tak, aby výsledné řešení uspokojilo všechny strany sporu.

 • Uzavření a sepsání dohody – výsledkem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky vykonatelná dohoda, která umožní průběžné hodnocení i měřitelnost plnění a postup pro případ neplnění.

 

Profesní a osobnostní předpoklady mediátora

Mediátor by se měl orientovat v právním rámci oblasti, ve které mediuje jako je občanská, rodinná, obchodní, podniková, trestně-právní apod. Měl by postoupit výcvik a řídit se etickým kodexem mediátora Asociace mediátorů České republiky. Současně jsou předpokladem dobrého mediátora morální kvality, komunikační dovednosti, otevřenost, schopnost vcítit se a pozitivní myšlení.

 

Počet sezení závisí na individuálních potřebách klientů a okolnostech případu, obvykle mediace probíhá ve třech až osmi sezeních, která trvají od dvou do tří hodin.

Co je mediace
Mediace
bottom of page