top of page

Krizová intervence a poradenství

Prožíváte:

ÚZKOST, BEZMOC

ZTRÁTU BLÍZKÉ OSOBY

ZMĚNU ČI ZTRÁTU ZAMĚSTNÁNÍ

NEPŘÍZNIVOU DIAGNÓZU

KRIZI IDENTITY

PARTNERSKOU KRIZI...?


Krize a její průběh:

Krize je nepříznivá nebo akutní událost, která narušuje rovnováhu a průběh běžného života.

Je definována prožíváním jedince a je vyvolána v důsledku nějaké nepříjemné situace – spouštěče.

Obvykle ji nejsme schopni zvládnout vlastními silami v přijatelném čase a je doprovázena pocity zmatku, hněvu, stresu i úzkosti.

Krize ohrožuje naši psychickou, fyzickou či sociální stabilitu.

Krizovou situaci můžeme samovolně zvládnout během 4-6 týdnů, ale pokud nenalezneme nové vyrovnávací mechanismy, může krizový stav vyvolat nemoc, dlouhodobé zdravotní potíže (chronifikace) nebo psychické poruchy.


Jak se krize projevuje?

1) somaticky (tělesně) - bolesti hlavy, zvýšená teplota, bušení srdce, dušnost, pocení, poruchy spánku, poruchy sexuálních funkcí a únava

2) psychicky - změny nálad, podrážděnost, úzkostnost, pocity viny, změny ve slovním vyjadřování

3) sociálně - změna chování (infantilita, regrese, agrese, útěk, obrana), změna v mezilidských vztazích a komunikaci, horší pracovní výkony, nerozhodnost, izolovanost či útěk do nemoci


Jaké jsou rizikové faktory?

-mužské pohlaví

-osamělost a deprese

-náhlá ztráta, změna či volba

-nezaměstnanost

-závislost na alkoholu, drogách či vztazích

-předešlé sebevražedné pokusy, sebevražda v rodině či u přítele

-nízká sociální opora (nefunkční rodina, chybějící přátelství)

-vysoká ctižádostivost a zaměření na výkon

-těhotenství, manželské problémy a další situační faktory


Cílem krizové intervence je krizi zmírnit, zeslabit a odborně vyhodnotit.

Co je cílem krizového poradenství?

- zklidnit, stabilizovat a emočně kompenzovat klienta

- porozumět jeho prožívání, vytvořit plán k řešení krize

- poskytnout psychosociální a právní poradenství

- zprostředkovat kontakt se sociálními či zdravotními službami, pokud to jeho situace a zdravotní stav vyžaduje


Jaké druhy krize známe (typologie dle Baldwina):

Situační krize - problematická situace, která se jeví, že nesnese odkladu - ztráta (vztahu, zaměstnání, neúspěch), změna (rozvod, stěhování, v zaměstnání), volba (mezi partnery, možnostmi, příležitostmi)

Tranzitorní krize - krize v rámci procesu životního růstu a vývoje jednotlivce nebo rodiny (nástup do školy, puberta a dospívání, odchod z domu, sňatek, mateřství, odchod do důchodu, smrt rodičů ad.)

Krize z traumatu - spouštěčem je obvykle nečekaná, velká stresující událost, nad kterou nemá klient žádnou kontrolu (náhlé úmrtí, znásilnění, přírodní katastrofy) a může ho zcela pohltit či ochromit

Krize zrání (vývojové) - vyplývají z problematického osobnostního vývoje jedince, který se snaží dospět v psychicky i citově zralého a stabilního jedince v rámci mezilidských vztahů (řeší otázky hodnoty, moci, závislosti, sexuální identity - např. při zneužívání dětí, intimity a obtížných vztahových vzorců chování)

Krize z psychopatologie - vyplývá z předchozích nedořešených a nedokončených vývojových otázek, k nimž se připojují závažnější duševní poruchy (psychopatologie) jako neurózy, závislosti na návykových látkách, hraniční porucha osobnosti apod., které mohou krizi vyvolat, nebo naopak ztížit její zvládnutí

Psychiatrické neodkladnosti - jedná se o akutní stavy, které brání normálnímu fungování klienta (není odpovědný za své činy) a mohou být doprovázeny psychickými nemocemi (akutní intoxikace, akutní psychózy, sebevražedné nebo vražedné chování, nekontrolovatelný vztek apod.)


Přirozené mechanismy a schopnosti zvládání krize:

- sdílet a sdělovat

- projevovat emoce

- vnímat své potřeby a tělesné projevy

- uvědomit si své možnosti a limity

- využívat kolektivní zkušenosti, chování a rituály


Forma kontaktu:

OSOBNÍ, TELEFONICKÁ, ON-LINEPracoviště krizové intervence:

Centrum krizové intervence Psychiatrické nemocnice v Bohnicích - 284 161 110

Krizové centrum RIAPS Praha - 222 586 768

Krizové centrum pro děti a rodinu - 778 111 281

Dětské krizové centrum - 241 484 149, 777 715 215 nonstop

Centrum Anabell - poruchy příjmu potravy, Linka - 774 467 293

Linky důvěry:

Linka pro rodinu a školu - 116 000 nonstop, zdarma

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí - Bílý kruh bezpečí - 116 006 nonstop, zdarma

Linka bezpečí - 116 111 nonstop, zdarma

Linka první psychické pomoci - 116 123 nonstop, zdarma

Pražská linka důvěry - 222 580 697 nonstop

Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice - 284 016 666 nonstop

Linky důvěry v ČR podle krajů - https://www.capld.cz/linky-duvery-cr/

Linka seniorů, centrum Elpida - 800 200 007, 8:00-20:00, zdarma

Senior telefon - 800 157 157 nonstop, zdarma


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Not viable

Kommentare


bottom of page